Case Width: 38mm

SNKM75
SeikoSNKM75
SNKM77
SeikoSNKM77
SNKM65
SeikoSNKM65
SNKM63
SeikoSNKM63
SNKM61
SeikoSNKM61
SNKM57
SeikoSNKM57
SNKM53
SeikoSNKM53
SNKM55
SeikoSNKM55
FC0000-59D
CitizenFC0000-59D
SNKL62
SeikoSNKL62
SNKL11
SeikoSNKL11
SNKH45
SeikoSNKH45