Movement Type: Solar

SNE529
SeikoSNE529
SSC363
SeikoSSC363
SSC357
SeikoSSC357
SSC359
SeikoSSC359
SSC373
SeikoSSC373
SSC376
SeikoSSC376
SSC392
SeikoSSC392
SSC369
SeikoSSC369
SSC389
SeikoSSC389
SSC387
SeikoSSC387
SSC393
SeikoSSC393
SSC391
SeikoSSC391